မဟာသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ ကာလအတြက္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း

မဟာသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ ကာလအတြက္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း (Reference Foreign Exchange Rate) သတ္မွတ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္သည္ ၂၀၁၂ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ရည္ညႊန္းႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္း(Reference Foreign Exchange Rate) အား ေန႔စဥ္ ထုတ္ျပန္လ်က္ ရိွပါသည္။ မဟာသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ကူး ရံုးပိတ္ရက္ ကာလအတြက္ ရည္ညႊန္းႏိုင္ငံျခားေငြလဲ လွယ္နႈန္း(Reference Foreign Exchange Rate)အား ၂၀၁၂ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ Reference Foreign Exchange Rate အတိုင္း ဧၿပီလ ၁၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ရည္ညႊန္းအသံုးျပဳၾကရန္ ဘဏ္အသီးသီးသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ အေၾကာင္းၾကားထားေၾကာင္း  သိရပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ အေနျဖင့္  Reference Foreign Exchange Rate အား ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔ မွစ၍ ေန႔စဥ္ျပန္လည္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

Comments

Popular Posts