မေလးရွားရင္းဂစ္ လဲလွယ္ႏႈန္း (MAY 16)

ယေန႔ ..စေနေန႔
04:30 PM (Malay/SG Time), May 16

မေလးရွား မွ ရန္ကုန္ သို႔ ..
မေလးရွားတစ္ရင္းဂစ္ လဲလွယ္ႏူန္းအတြက္ ...
ေဖာ္ျပပါ အခ်ိန္ ...
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ႏႈန္း ...

တစ္ရင္းဂစ္ = ၃၀၃ က်ပ္

Comments

Popular Posts