ငါး ႏွင့္ ပုစြန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား (ယခုအပတ္အတြင္း)

ဒီတစ္ပတ္အတြက္ ..
ရန္ကုန္ ဗဟုိစံျပငါးေစ်းၾကီးမွာ ..
ငါးျမစ္ခ်င္း ေစ်းျပန္တက္ခဲ့သည္မွလဲြျပီး ..
က်န္တာေတြကေတာ့ ယခင္အပတ္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတိုင္း တည္ျငိမ္ေနတာ ေတြ႔ ရပါမယ္ ။

ယခုတပတ္အတြက္ ငါး ႏွင့္ ပုဇြန္ ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏူန္းမ်ား ကို
ယခင္အပတ္ ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းမ်ား နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ သိႏိုင္ရန္မွာ ..


ငါးရံ တစ္ပိႆာ - ၃၀၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၃၀၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ငါးရွဥ္႔ တစ္ပိႆာ - ၂၉၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၂၉၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ငါးျမစ္ခ်င္း တစ္ပိႆာ - ၂၅၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၂၀၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ငါးၾကင္း တစ္ပိႆာ - ၃၀၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၃၀၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ငါးေခါင္းပြ တစ္ပိႆာ - ၂၃၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၂၃၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ငါးသေလာက္ တစ္ပိႆာ - ၉၀၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၉၀၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ကသေပါင္း တစ္ပိႆာ - ၄၅၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၄၅၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ပုဇြန္ေၾကာ့ တစ္ပိႆာ - ၂၅၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၂၅၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ပုဇြန္ေဘာ့ခ်ိပ္ တစ္ပိႆာ - ၅၀၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၅၀၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

ပုဇြန္ထုပ္ၾကီး တစ္ပိႆာ - ၁၈၀၀၀ က်ပ္ (ယခုတစ္ပတ္အတြင္း) | ၁၈၀၀၀ က်ပ္ (ယခင္တစ္ပတ္မွ)

Ref: Agmarknet.nic.in, MAPT | ဗဟိုစံျပငါးဒိုင္(ရန္ကုန္)

Comments

Popular Posts